Népszerű bejegyzések

2013. január 8., kedd

Egy kérdés Jehova Tanúihoz az Úr Jézus váltságáldozatáról


Mit jelent számodra Krisztus halálának váltságáldozata?
Szeretném megkérdezni tőled: Mit jelent számodra Krisztus halálának váltságáldozata? Érted-e, értékeled-e azt miért kellett Krisztusnak meghalnia a bűnösökért (értem és érted), vagy te többre értékeled a törvény és az emberek dolgait (Russell, Rutherford, Vezető Testület, stb.), mint Krisztus bűnengesztelő és üdvözítő (igazságos állpotot adó, megmentő) halálát?
Amikor az apostolokat felkérték, hogy a mózesi törvénygyüjtemény betartását is meg kell parancsolni a pogányokból lett keresztyén hívőknek, az apostolok ellenáltak az Úr Jézus Krisztus kegyelmére hivatkozva (Cselekedetek 15:5-11). Miért ez a kegyelem és mi e kegyelem alapja? 
"Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak (adatik), a kik hisznek. Mert nincs külömbség (tehát a zsidók sem képeznek kivételt). 
Mert mindnyájan vétkeztek (tehát a zsidók is), és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül (a zsidók is).
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által (a zsidók is), 
Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatúl, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát (a zsidóknak is) az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt." 
Róma 3:22-25
Tehát a kegyelem a "váltság" miatt van, és ennek a váltságnak az alapja a Krisztus kiontott vére, melynek engesztelő (üdvözítő) ereje van. A kérdés csupán az: tökéletes-e ez az engesztelő áldozat, vagy ki kell toldani a törvénnyel, tizparancsolattal vagy emberi cselekedetekkel?
"Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által.
Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül." Róma 3:27,28
Ha nem így lenne, az emberek dicsekedhetnének evel, aval: Én azért üdvözülök mert tartom a tizparancsolatot!…mert ide vagy oda tartozom…mert ezt vagy ezt teszem, stb… De akkor a Krisztust elutasító zsidók miért nem üdvözülhetnek, mert ők is tartják a tizparancsolatot? Mégis kirekesztettek…
"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez,
Nem cselekedetekből hogy senki ne kérkedjék." Efézus 2:8,9
Krisztus Urunk váltságáldozatát nem lehet emberi cselekedetekkel kitoldani mert ez tőkéletes.
Nos, hinnünk és vallanunk kell Pál apostollal együtt:
"Krisztusban…újjá lett minden" 2Kor 5:17
Figyeljünk fel az aláhuzott szóra: minden…
Van egy új szövetség, új közvetitő, új áldozat, új törvény, új jel, új Főpap, új papság, új nép, új ország, új templom, új főváros, új ég és új föld.
Miért? Krisztusért! Isten azt mondta őt halgassuk…
Mit mondottt Krisztus? "Szeresd Istened és felebarátodat…"
Krisztus nem azt mondta, hogy: "Arról ismernek meg titeket, hogy az én követőim vagytok, ha megtartjátok a szombatot vagy az ünnepeket…", hanem ha igaz és önfeláldozó krisztusi szeretet van a hívők között. Van-e krisztusi szeretet a szívedben Istened és testvéreid iránt? Azért szereted Istent mert önző hasznot akarsz húzni tőle (mint Sátán állította Jób esetében), vagy azért mert Atyád ő és meg akarod szentelni szent nevét, mely nevet Sátán megszentségtelenített a lázadása által, hazugnak és elnyomónak állítva be Istent a teremtmények elött az Édenkertben (1Mózes 3:1-5)? Szereted-e ellenségeidet, imádkozol értük, áldod-e őket?
Még mit közölt velünk? "Én meghaltam érted…és szükség volt… az én halálom nélkül nincs életed…"
Elfogadod-e drága halálának váltság értékét, vagy ezt a drága értéket még meg akarod toldani, kiegészíteni, egy üdvőzítő cselekedettel, mintha a krisztusi váltságáldozat nem lenne elég tőkéletes az idvesség elnyerésére vagy esetleg teljesen félretolod mint egyesek teszik, akik úgy látják, hogy az ember törvények és cselekedetek betartása által is üdvözülhet, Krisztus váltsághalála nélkül? Miben bízol: Isten megtartó és hit által elnyerhető kegyelmében, amely Fia bűneltörlő és üdvözítő váltságáldozatában van, vagy a te igaz cselekedeteidben? Számodra mit jelentenek ezek az ígék:
"Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyet mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket…" Titusz 3:5
"Most pedig Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalokká lettetek a Krisztus vére által." Efézus 2:13
Kit prédikálsz? Kit dicsőitesz? A tőrvény, a tizprancsolat vagy a szombat kínlodott haláltusában és megvetésben a keresztfán, halt meg érted és szabadított fel a bűn és a halál rabsága alól? A törvény vagy a törvénynek valamely része, cikkelye az mely üdvözít? Hogy látod: az üdvösség Krisztusban van vagy a törvény megtartásában? Ha a törvénynek (tizparancsolatnak) is üdvözítő ereje van akkor Krisztus hiába szenvedett, hiszen a törvény által is üdvözülhetünk…elég lett volna csupán ez a parancs: tartsátok be a tizparancsolatot és üdvözültök. De látjuk, hogy ez nem volt elég, a tőkéletes tizparancsolat tehetetlenül ált a tőkéletlen ember elött, nem tudta az elesett, tőkéletlen embert tökéletessé tenni Isten szemében, ezért az ember csupán élt általa, de nem üdvözült. Élet kellett életért. Ezért nem egy törvény, nem egy tőkéletlen ember, vagy tőkéletlen emberek vallásos szervezete újitott, javitott ki, és tett elfogdhatóvá Isten előtt, hanem Krisztus tőkéletes áldozata. Ez az áldozat az ami által újjá születtél jó cselekedetekre.
Ezért a váltságáldozatért a törvénynek vagy az embereknek és vallásos illetve civil szervezeteiknek nincs semmi kárhoztató szerepe, vagy ereje rajtad, mert Krisztus váltott meg. Most Krisztus parancsol neked nem a törvény, nem az emberek, nem a vallásos vagy civil szervezeteik a te megváltóid, hanem megváltó Urad… és ő Jézus Krisztus, a Magasságos Isten egyszülött Fia. A törvény vége Krisztus, minden hívő üdvösségére. Krisztus halála által egy új szakasz kezdődik a világunkban: a kegyelem. Ahol krisztusi kegyelem van ott szabadság és szeret világa van és ahól a krisztusi kegyelem és szabadság egybeolvad a krisztusi hittel ott nincs törvénytelenség, hanem egy új világ.
Neked is hinned és vallanod kell Pál apostollal együtt:
"Krisztusban…újjá lett minden" 2Kor 5:17
Neked is figyelned kell a következő szóra: minden…
Van egy új szövetség, új közvetitő, új áldozat, új törvény, új jel, új Főpap, új papság, új nép, új ország, új templom, új főváros, új ég és új föld.
Miért? Krisztusért! Isten azt mondta őt halgassuk…
Krisztus halálában a régi Izráel is megújult, Krisztus nélkül semmit sem ér a régi mintára szervezett izráeli, zsinagogális gyülekezetük: Krisztus nélkül ők "Sátán zsinagógája", bármennyire fájdalmas is nekünk ezt kimondani az Úr Krisztus szavaival (Jel. 3:9). Ameddig nem ismerik el Krisztust, egy elátkozott, és szüntelen átok alatt levő és elveszett nép, úgyszintén minden nép vagy egyén aki elutasítja Őt, legyen az pogány vagy csupán igaz hit nélküli "kulturkeresztyén" … csak azok tisztulnak meg az átok terhe alól és idevezülnek akik befogadják Őt… Ha a multban sem volt mindenki izráelita aki annak vallotta magát mert tetteivel eltért, mennyivel inkább most… Ha őszinte zsidó, megismeri, hogy Krisztust elutasíva eddig a Sátánt szolgálta, mint Krisztus is ismertette: "ti (értsd: akik elutasítjátok Krisztust) az ördög Atyától vagytok" (János 8:44). 
Isten nem fogadja el a Krisztus közbenjárása nélküli, makacs imádatot, a makacs zsidók imádatát sem. Bármennyire fájdalmas is, ez az igazság. Krisztus közbenjárása nélkül senki sem ér semmit. Ha igazán szeretjük a zsidókat akkor nekik meg kell mondanunk azt a fájdalmas igazságot amit Mózes közölt őseikkel: "Prófétát támaszt néktek az Úr…olyat mint én…valaki nem halgat arra a prófétára ki fog irtatni a nép közül." 5Mózes 18:18,19. Krisztusra tekints, nem a Krisztus nélküli ősi Izráel maradékaira, mint ezt sokan teszik ma, ezt mondván: ők Isten népe mert megnyerték az arabokkal a háborút hat nap alatt… ne bizd magad az emberi erőre, Sátán sok féle képpen csal… ha Isten népe lennének, Krisztus a szívükben lenne… ha igazán szereted a zsidót, tárd fel néki elvesztett, bűnös állapotát és hívd Krisztushoz.
Most bárki lehet az igazi Izráel nemzetéből való, ha igazán hisz…, hiszen oly becsesek az igéretek Krisztusban: szabadulás a bűn és a halál kötelkéke alól, megigazulván az Ő igen drága bűnengesztelő és tőkéletes áldozatának az elfogadása által, az Isten Szent Szelleme által adott szabadság és az égi fiúság elnyerése Isten gyermekeivel egységben és az evel járó jutalom: örök élet és égi dícsőség. Várod-e azt a napot amikor látni fogod a szeretett Atyát és Fiát szemtől szembe, amikor megölelheted és megcsokolhatod őket és drága testvéreidet, az apostolokat és a tanítványokat, és mindazokat akik Istent és a Fiát tiszta szívükből és képmutatás nélkül szerették....? Micsoda kiváltság az ég angyalait megismerni, az univerzum végtelenségének rejtelmes voltát megérteni, a mult és a jövő titkait megismerni, a nemzeteken uralkodni a nagy nyomorúságban, vasvesszővel, és azután a megtisztított föld felett az ezerévben az engedelmes emberek érdekeit szolgálni a többi szentel egységesen mint papok és királyok, Isten Fia, a Főpap és a Királyok Királya szolgálatában, a Sátán és a démonok végső ítéletén részt venni, a végső ítéleten ott lenni, amikor minden engedetlen térd és fej a porba hull Isten dicsősége elött. Eljutottál-e arra a pontra amikor teljes bizodalommal hajtod le fejed Krisztus keblére, mondván: Te vagy az én Uram, eddig mások vezettek, most te vezess, szolj, prancsolj velem, mert a te szolgád halgat.
Ami a nyelvünket, etnikumunkat, országunkat, gazdasági, vallási hátterünket illeti, Krisztusban nem számít, ha általa tiszta szívedből Istenhez, az égi Atyádhoz tértél…megbánva bűneidet és elfogadva a váltságáldozat megtisztító és üdvözítő vérét, egy új ember vagy egy új és egy szent népben. 
Az Úr Krisztus mondotta: "szükség néktek újjászületnetek", tehát nincs kiút vagy középút. Újjászülettél? Érzed ennek szükségességét, vagy egy emberek által tüzelt, szép, de csalóka reménybe bízól, egy új megmentési, üdvösségi lehetőségbe vetve bizalmad, azt mondogatva, hogy Isten jó és majd megtérsz a purgatóriumban, az ezerévben vagy az ezer év után, attól függve mit tanítanak az emberi okoskodások. Higgyél, bizzál inkább Krisztus szavában, mint az emberekében, mert Ő az Út, az Igazság és az Élet. Ő azt mondta, és ne feledd, hanem tartsd szem elött: "szükség néktek újjászületnetek" (János 3:3,7), tehát nincs kiút vagy középút. Újjászülettél? Nem érzed bűnös voltod terhét, nem érzed ennek szükségességét? Nem vágyódsz, hogy e szent és új, krisztusi nép, új tagja légy? Egy kis akarattal megértheted: ima által. Értsd ez által azt amikor bűnös emberi lényed megvizsgálása elött imát mondsz és ezáltal kéred Isten Szellemének a vezetését.
Végezetül, ajálom, hogy mély hálával tartozz az Atya és Fia irántad kimutatott kegyelme iránt… őszinte alázatra és tiszteletre buzdítlak Krisztus szenvedései és halálának váltságáldozata iránt, arra, hogy kerüld az olyan önigazuló tanítások és viselkedések vétkét, amelyek nem engedelmeskedve az Isteni parancsnak, hogy hit által igazulunk meg, vétekbe viszik a hívőket, fölösleges és hiábavaló terheket és tanításokat rakva reájuk, emberekbe és ezek politikai, tudományos, civil vagy vallásos szervezeteibe vetve a bizalmat, elhomályosítva ezáltal az Atya és Fia dicsőséges kegyelmi tettét. Sajnos, miután sokan kiábrándulnak az Isten nélküli világ "nagy csalódásából" és jó irányba akarnának menni … sokan egy akaratos, gőgös és önhitt vallásoskodás fogságába zuhannak… mert nem tekintenek teljes és szilárd bizodalommal a hívők Fejére és Főpapjára, Krisztusra. Igaz hit és ismeret hiányában, figyelmüket nem ragadja meg a váltságáldozat dicsőséges volta… ők még mindig emberi parancsolatok, tanítások és okoskodásokban bíznak és emberek közvetitése által akarnak az üdvösségre jútni. 
Ha elfogadod Krisztust és váltságáldozatának döntő szerepét az életedben, ne feledd, hogy ez Istentől van, Isten ajándéka ez és ezért köszönet és dícséret jár a Magasságos és Fenséges Istennek, a drága Atyánknak, Jehovának, az igaz Izráel Szentjének és dicső Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak, Főpapunknak, Megmentőnknek és Királyunknak. Most már nem a törvény vezet, nem az emberek és nem az emberek politikai, civil, tudományos és vallásos szervezetei, hanem az evangélium, az örömhír, és az örömhír nem más mint, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy hihess benne, meg kell ismerned Krisztust és általa Istent, az Atyát (János 17:1-3) és ezt nem lehet másképp csakis ha elolvasod az evangéliumokat és az ezekkel kapcsolatos többi szent írási könyvet. Ha pedig az olvasásnál leszel, boldog leszel, ha teljesíteni fogod az olvasottakat, mint ahogy írva van:
"Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát." Máté 7:21
"Boldog, a ki olvassa és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit és megtartják azokat, a melyek megírattak abban, mert az idő közel van." Jelenések 1:3
Halleluja!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése