Népszerű bejegyzések

2013. január 5., szombat

Izrael, a prófécia-bálvány


Sajnos, sokak számára a testi Izrael valóságos prófécia-bálvánnyá vált. Mióta megnyerték az arabokkal a háborút sokan bedőltek annak, hogy mégiscsak ők Isten népe és fontos próféciák fognak beteljesedni rajta. Sőt, az egész Izrael megtér majd Istenhez. Ej ha!
Megtér majd minden ember Izraelből?

Egy volt JT valósággal bombázott ezzel a hamis bálványképpel.Nagyon terjed az a nézet, hogy Jézus Urunk Jeruzsálemben fog megjelenni, leszállva az Olajfák hegyére és száznyi kamera kíséretében bevonul a Jeruzsálemi újjáépített templomba, ahol megöli az Antikrisztust, és ennek 11 segédjét. A kamerák persze közvetíteni fogják ezt az egész földön, és így fog teljesedni az a prófécia, hogy "látni fogja minden szem". Csak mellesleg megjegyzem, hogy ez nem az én véleményem is...

Nem hiszem, hogy Jehova Tanúinak nyakába kell akasztani azt, hogy Isten nem még foglakozik a fizikai Izráellel, vagy azt, hogy Jehova Tanúi nem hisznek az Úr Jézusban, vagy azt, hogy nem hisznek a feltámadásban, stb.. Ezzel nem mondom azt, hogy Jehova Tanúinál minden a helyén van. Ó, sajnos nem. De mindent megutálni és eldobni csupán azért mert Jehova Tanúi is hiszik...

Igenis, a mindörökké áldott és jó Jehova Isten, az égi Édesapa, minden nemzettel foglakozik a végidőben, mert nem részrehajló. És az új szövetségi időben egyik nemzetet sem emeli a másik fölé, különösképpeni kegyként, mert Krisztusban minden újjá lett, az izraelita és a nem izraelita már egy és ugyanaz a nemzet, egy új népcsoport Krisztusban. A régiek elmultak.

Cselekedetek 10: 34 "Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; 
  35. Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, a ki őt féli és igazságot cselekszik."

Jelenések 7:9 "Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből (tehát a zsidók is) és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak; 10. És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!"

 2Korintus 5:14 "Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, 
  15. Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott. 
  16. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük. 
  17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. 
  18. Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; 
  19. Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét." 

Nos, az igaz, hogy Pál beszél egy utolsó ébredésről a Jézust, mint Jehova Fölkentjét elutasító izraeliták között (amikor a nagy sokaság ki fog alakulni), de meg kellene tartani azt a tulhangoztatott szabályt, hogy mindent a teljes Biblia szövegkörnyezétben hagyjunk. Sajnos sem Jehova Tanúi, sem mások nem igen tartják be, ott ahól sérti a teológiai hagyományukat, hanem egymást vádolgatják ennek megszegéséért.

Róma 11:1 "Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való. 
  2. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? a mint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván: 
  3. Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. 
  4. De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, a kik nem hajtottak térdet a Baálnak. 
  5. Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. 
  6. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. 
  7. Micsoda tehát? A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek: 
  8. A mint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig. 
  9. Dávid is ezt mondja: Legyen az ő asztaluk tőrré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. 
  10. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátokat mindenkorra görbítsd meg. 
  11. Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán lett az idvesség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek. 
  12. Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök? 
  13. Mert néktek mondom a pogányoknak, a mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, 
  14. Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülök némelyeket. 
  15. Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból? 
  16. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok. 
  17. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; 
  18. Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. 
  19. Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. 
  20. Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj; 
  21. Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. 
  22. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol. 
  23. Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket. 
  24. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba. 
  25. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen. 
  26. És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: 
  27. És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket." 

Figyeljük meg, hogy a Róma 11 fejezetébenben ki van hangsúlyozva, hogy Isten nem vetette el a népét, de kivágta azokat a népéből, akik nem alkalmazkodtak az Új Szövetséghez. Tehát Izráel ugyanaz az Izráel maradt. Ez mindig így fog maradni, sem a pünkösdi, sem más un. karizmatikus vagy más fajta leaderek nem tudnak ezen változtatni.
Azután, figyeljük meg, hogy ki van hangsulyozva az, hogy mindazok az idegen nemzetbeliek bemennek ebbe a megtisztított új Izráelbe, ha hitet gyakorolnak az égi Édesapától - Szent Szellem által Fölkent Jézus Urunkban és ennek az Új Izráelnek a szerves, alkotó részéve válnak, mint beoltottak.

Hányan mennek be a pogányok közül az Új Izráelbe? 

Róma 11:25 "Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen." 

Jelenések 15:3 "És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya! 
  4. Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek."

A Jelenések könyve azt mondja, hogy a pogányok "mind" lehajolnak Isten előtt, de ezt nem az egyének teljes számára mondja, nem azt mondja, hogy minden ember elfogadja Istent, hiszen akkor ellentmondana saját kijelentéseinek, amikor a népek megbüntetéséről prófétál, hanem csak azokra akik megmaradnak az ítéletnap után, minden népből, népcsoportból és nyelvből. Látható tehát, hogy a "mind" szó csak az összövegben érthető meg helyesen. Egy másik hasonló kifejezés, a Róma 11:25 versében található, ahól Pál apostol azt tanítja, hogy a pogány nemzetekből valók teljes száma be kell jöjjön az Új Izráelbe. Ez alatt vajon azt értette, hogy a végidőben majd minden egyes pogány meg fog térni? Nem, itt a teljes szám nem jelenti azt, hogy minden egyes pogány megtér majd a végidőben és beoltatik az Új Izráelbe, hanem Istentől kigondolt számra, egy bizonyos megfelelő számra gondol. Szintén így mintegy párhuzamként mutatja, hogy a végidőben, egy nagyobb méretű ébredés várható a testi izráeliták között, de ez nem azt fogja jelenteni, hogy az egész nemzet meg fog térni. Ezt csupán erőltetett menetben lehet ráhurkolni a teljes szövegre, mint ahogy teszik a János 1:1-el és más versekkel. A Jelenések könyve semmit sem mond egy ilyen idillikus vérszerinti izráeliták megtérésének a állapotról:

 Jelenések 13:7 "Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen (tehát a zsidókon is). 
  8. Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai (tehát a zsidók is), a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta."

Hogy nem minden ember fog megtérni a végidőben Izráelben jól ki lehet mutatni a fenti igékből: "és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen." 

Köszönet mindazoknak akik elolvasták!

2 megjegyzés:

  1. Kedves János!
    Isten mindent szétválaszt így az üdvtörténeti korszakokat is.Jelen pillanatban Izrael félre van téve,míg a nemzetek száma be nem telik.Mikor ez megtörténik,Isten újra fölveszi Izrael ügyét ami az ő ügye is és Izraelen keresztül nemzetek fognak megtérni.Mert az az Isten akarata hogy minden ember megtérjen.Kedves János ne álljunk ellent Isten akaratának.Ha van valami kérdés szívesen válaszolok.Egy testvér,

    VálaszTörlés
  2. Kedves N;vtelen,

    A te velemenyedet ismerem, ugyanis 1991 ota, hatalmas mennyisegu vallasos irodalmat olvastam, sok vallasos taborbol. Es dontottem. Amit hiszek azt meg meggyozodesbol hiszem. A vita nem szukseges, ugyanis mar vitaztam azokkal akik azt valljak mind te. Figyelmeztetlek, hogy nem fogok teret engedni egy vitanak, ugy hogy folosleges lenne a probalkozasod, idopazarlas. Ha a velemenyemet, vagy cikkemet akarod boncolgatni, megteheted mashol, de ott sem vallalom a vitat.


    VálaszTörlés