Népszerű bejegyzések

2013. június 25., kedd

A Jusztin Mártír féle Máté 10:28

Ahogyan Jusztin Mártír idézte:

Fear not them that kill you, and after that can do no more; but fear Him who after death is able to cast both soul and body into Gehenna
Ne féljetek azoktól akik megölnek, és azután nem tehetnek többet, hanem attól féljetek, aki a halál után képes bedobni mind a lelket és a testet a Gyehennába

És most vessük össze! 

Lukács 12:4,5 Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak. De megmondom néktek, kitõl féljetek: Féljetek attól, a ki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen.

Kész csoda! Így mindkét vers hasonlít! És mi több, nem mond ellent az Ószövetség kijelentéseinek a lélek halandóságát illetően.

Mit mond a Biblia a lélek tulajdonságairól:

I. A Biblia szerint a lélek (nephes) tudna enni vért és húst:

3Mózes 7:18 Mert ha az ő hálaadó áldozatának húsából harmadnapon eszik valaki, nem lesz az kedves; a ki áldozta azt, annak nem számíttatik az az ő javára, sőt útálatos lesz; és ha egy lélek (nephesh) eszik abból, hordozza az ő vétségének terhét. 
3Mózes 7:20 De az a lélek (nephesh), a ki eszik a békeáldozatnak húsából, a mely a Yhwhé, noha az ő tisztátalansága rajta van, az ilyen lélek (nephesh) gyomláltassék ki az ő népe közül. 
3Mózes 7:27 Ha egy lélek (nephesh) megeszik valami féle vért, az a lélek (nephesh) gyomláltassék ki az ő népe közül. 
3Mózes 17:12 Azért mondtam Izráel fiainak: Egy lélek (nephesh) se egyék vért közületek; a köztetek tartózkodó jövevény se egye meg a vért. 
3Mózes 17:15 Ha pedig valamely lélek (nephesh) elhullott, vagy vadtól megszaggatott állatot eszik, akár benszülött, akár jövevény: mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig, azután tiszta. 

II. A Biblia szerint a lélek (nephes) elepedhet (tikkadhat)

4Mózes 11:6 Most pedig a mi lelkünk (nephesh) eleped, mindennek híjával lévén; szemünk előtt nincs egyéb mint manna.

III. A Biblia szerint a lélek (nephes) tisztátalan dolgokat tudna érinteni

4Mózes 19:11 A ki illeti akármely léleknek (nephesh) a holttestét, és tisztátalanná lesz hét napig: 
12. Az olyan tisztítsa meg magát azzal a vízzel harmadnapon és hetednapon, és tiszta lesz; ha pedig nem tisztítja meg magát harmadnapon és hetednapon, akkor nem lesz tiszta. 
13. Valaki holtat illet, bármely lelket (nephesh) a ki megholt, és meg nem tisztítja magát, az megfertézteti Yhwhnak hajlékát; és irtassék ki az a lélek (nephesh) Izráelből mivelhogy tisztulásnak vize nem hintetett ő reá, tisztátalan lesz; még rajta van az ő tisztátalansága. 
14. Ez legyen a törvény, mikor valaki sátorban hal meg. Mindaz, a ki bemegy a sátorba, és mindaz, a ki ott van a sátorban, tisztátalan legyen hét napig. 
15. Minden nyitott edény is, a melyen nincs lezárható fedél, tisztátalan. 
16. És mindaz, a ki illet a mezőn fegyverrel megöletettet, vagy megholtat, vagy emberi csontot, vagy sírt, tisztátalan legyen hét napig. 
17. És vegyenek a tisztátalanért a bűnért való megégetett áldozatnak hamvából, és töltsenek arra élő vizet edénybe. 
18. Valamely tiszta ember pedig vegyen izsópot, és mártsa azt vízbe, és hintse meg a sátort és minden edényt, és minden embert, a kik ott lesznek; és azt is, a ki a csontot, vagy a megöltet, vagy a megholtat, vagy a koporsót illette. 
19. Hintse pedig meg a tiszta a tisztátalant harmadnapon és hetednapon, és tisztítsa meg őt hetednapon; azután mossa meg az ő ruháit, mossa le magát is vízzel, és tiszta lesz estve. 
20. Ha pedig valaki tisztátalanná lesz, és nem tisztítja meg magát, az a lélek (nephesh) irtassék ki a község közűl; mivelhogy az Yhwhnak szenthelyét megfertéztette, a tisztulásnak vize nem hintetett ő reá, tisztátalan az. 
21. Ez legyen ő nálok örök rendelésül: mind az, a ki hinti a tisztulásnak vizét, mossa meg az ő ruháit; mind az, a ki illeti a tisztulásnak vizét, tisztátalan legyen estvéig. 
22. És valamit illet a tisztátalan, tisztátalan legyen az; és az a lélek (nephesh) is, a ki illeti azt, tisztátalan legyen estvéig. 

IV. A Biblia szerint a lélek (nephes) széttéphető egy oroszlán által

Zsoltárok 7:3 Hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet (nephesh), szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító.

V. A Biblia szerint a lélek (nephesh) a verembe (romlásba - Károli) és a sírba mehet

Jób 33:18 Visszatartja lelkét (nephesh) a veremtől, és életét hogy azt fegyver ne járja át. 
19. Fájdalommal is bünteti az ő ágyasházában, és csontjainak szüntelen való háborgásával. 
20. Úgy, hogy az ő ínye undorodik az ételtől, és lelke az ő kedves ételétől. 
21. Húsa szemlátomást aszik le róla; csontjai, a melyeket látni nem lehetett, kiülnek. 
22. És lelke (nephesh) közelget a sírhoz, s élete a halál angyalaihoz. 
23. Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét; 
24. És az Isten könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam! 
25. Akkor teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait. 
26. Imádkozik Istenhez és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát. 
27. Az emberek előtt énekel és mondja: Vétkeztem és az igazat elferdítettem vala, de nem e szerint fizetett meg nékem;
28. Megváltotta lelkemet (nephesh) a sírba szállástól, és egész valóm a világosságot nézi. 
29. Ímé, mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel, 
30. Hogy megmentse lelkét (nephesh) a sírtól, hogy világoljon az élet világosságával. 
Zsoltárok 30:3 Yhwh, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem! 
4. Yhwh, felhoztad a Seolból az én lelkemet (nephesh), fölélesztettél a sírbaszállók közül. 

VI. A Biblia szerint a lélek (nephesh) megláncolható

Zsoltárok 105:18,18 A lábait békóba szorították, lelke (nephesh) vasban járt vala, 

VII. A Biblia szerint a lélek (nephesh) megutálhat minden eledelt

Zsoltárok 107:18 Minden étket útála az ő lelkök (nephesh), és a halál kapujához közelgetének. 

VIII. A Biblia szerint a lélek (nephesh) lehet jóllakott és lehet éhes

Példabeszédek 27:7 A jóllakott lélek (nephesh) még a lépesmézet is megtapodja; de az éhes lélek (nephesh) minden keserű édes. 

IX. A Biblia szerint a lélek (nephesh) kiszabadulhat a börtönből

Zsoltárok 142:8 Vezesd ki lelkemet (nephesh) a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet! Az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. 

X. A Biblia szerint a lélek (nephesh) éhezhet

Példabeszédek 19:15 A restség álomba merít, és a lomha lélek (nephesh) megéhezik.

XI. A Biblia szerint a lélek (nephesh) elfáradhat

Példabeszédek 25:25 Mint a hideg víz a megfáradt léleknek (nephesh), olyan a messze földről való jó hírhallás.

XII. A Biblia szerint a léleknek (nephesh) van vére

Jeremiás 2:34 Még ruháid szélén is található szegény, ártatlan lelkek (nephesh) vére, nem azért, hogy betörésen kaptad őket, hanem mindamazokért! 

XIII. A Biblia szerint a lélek (nephesh) sírhat és zokoghat

Jeremiás 13:17 Ha pedig nem hallgatjátok ezt: sírni fog az én lelkem (nephesh) a rejtekhelyeken a ti kevélységtek miatt, és zokogva zokog; a szemem pedig könyeket hullat, mert Yhwh népe fogságba vitetik.

XIV. A Biblia szerint a lélek (nephesh) megéledhet (felüdülhet)

Jeremiás Siralmai 1:11 Egész népe sóhajtoz, futkosnak a kenyér után, odaadják drágaságaikat az ételért, hogy lelkük (nephesh) megéledjen. Lásd meg Yhwh és tekintsd meg, mily útálatossá lettem! 
Jeremiás Siralmai 1:19 Kiáltottam azoknak, a kik szerettek engem de ők megcsaltak engem; papjaim és véneim a városban multak ki, a mikor étel után futkostak, hogy lelkük (nephesh) megéledjen. 

XV. A Biblia szerint a lelket (nephesh) lehet szolgálni kenyérrel

Hóseás 9:4. Nem áldoznak Yhwhnak borral; és nem lesznek kedvesek előtte. Áldozataik olyanok lesznek, mint a gyásztornak kenyere; mindnyájan, a kik abból esznek, megfertéztetnek, mert kenyerök csak lelküknek (nephesh) szolgál; nem jut be Yhwh házába. 

XVI. A Biblia szerint a lélek (psuche) engedelmes lehet más emberek előtt

Róma 13:1 Minden lélek (psuche) engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és a mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. 

XVII. A Biblia szerint a lélek (nephesh) vétkezhet

Ezékiel 18:4 Ímé, minden lélek (nephesh) enyém, úgy az atyának lelke (nephesh), mint a fiúnak lelke (nephesh) enyém; a mely lélek (nephesh) vétkezik, annak kell meghalni! 
Ezékiel 18:20 A mely lélek (nephesh) vétkezik, annak kell meghalni; a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét; az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága. 

XVIII. A Biblia szerint a lélek (psuche) gyönyörködhet

Lukács 12:19 És ezt mondom az én lelkemnek (psuche): Én lelkem (psuche), sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél! 

XIX. A Biblia szerint a lélek (psuche) elveszhet (elpusztulhat), beleértve az igazak lelkét is

Máté 10:39. A ki megtalálja az ő lelkét (psuche), elveszti azt; és a ki elveszti az ő lekét (psuche) én érettem, megtalálja azt. 


Mi is a lélek (nephesh, psuche) a felsorolt bibliaversek alapján?

Mindezek a bibliaversek, arra mutatnak, hogy a Biblia szóhasználata szerint a lélek maga az élő, alkotó, szenvedő, örvendező és meghaló egyén, azaz a harmadik elem, úgy ahogy a Biblia is leírja:

hússá átalakított pór + szellem = lélek

Ami fordítva is igaz: 

lélek - szellem = pórrá átalakított hús

1Mózes 2:7 És formálta vala az Jehova (Yhwh) Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké (nephesh). 
Zsoltárok 146:4 Kimegyen a szelleme (ruach); visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei.

Rengeteg jel arra mutat, hogy a Biblia általános szóhasználatában a lélek, az a halandó ember maga és nem pedig egy halhatatlan része az embernek.

Bibliaversek melyek szerint a lélek halandó:

„az a lélek írtassék ki Izráelből" ... "az a lélek kiirtatik Izráel gyülekezetéből” 2Mózes 12:15,19 

„mind kiirtatik az így cselekvő lélek" ... "irtassék ki az ilyen lélek az ő népe közül” 3Mózes 18:29; 19:8 

„irtassék ki az ilyen lélek az ő népe közül"… "és megmentitek a mi lelkünket a haláltól" 4Mózes 9:13; Józsúé 2:13 

„…Én vagyok az oka az atyád házában levő minden lélkek halálában!”1Sámuel 22:19-22

„…hogy kimentse lelkünket a halálból" ... "akik lelkemre törnek, hogy elragadják azt" ... "mert megszabadítottad lelkemet a haláltól”Zsoltárok 33:19; 40:15; 56:14

"... És megszentségtelenítetek engem népem előtt néhány marok árpáért és falat kenyérért, hogy lelkeket öljetek, melyeknek nem kell meghalniok, és hogy lelkeket elevenen megtartsatok, melyeknek nem kellene élniök, hazudozván népemnek, a mely a hazugságra halgat ..."Ezékiel 13:18-20

"... olyanok, mint az ordító oroszlán, mely ragadományt ragad: lelkeket ettek ... lelkeket elveszteni ..." Ezékiel 22:25,27

"... és tornyot építenek sok lélel kiirtására." Ezékiel 17:17

"... amely lélek vétkezik annak kell meghalni ... mely lélek vétkezik annak kell meghalni" Ezékiel 18:4,20

És mivel egyetlen lélek sincs amely ne vétkezne (Róma 3:23), egyetlen lélek sem lehet halhatatlan (Prédikátor 9:3-12), tehát az Új Testamentum sem tanít lényegesen mást, az egyetlen kívétel lenne Máté 10:28, de ha ezt a verset összevessük Lukács 12:5 versével, látható, hogy dogmatikai ókokból, valamikor nagyon régen átírták - sajnos még vannak ilyen átírások a Bibliában a korai időkből való okoskodó fordítók miatt.

Íme pár vers amely szintén a lélek halandóságáról beszél az Új Szövetségben:
"eredj az Izráel földjére, mert meghaltak akik a gyermek lekét (psuche) halálra keresik vala" ... "és adja az ő lelkét (psuche) váltságul sokakért" Máté 2:20; 20:28

"... Szabad-é szombatnapon jót vagy rosszat tenni? Lelket (psuche) menteni, vagy kioltani?" Márk 3:4; Lukács 6:9

"... a lelkem (psusche) is halálra keresik ..." Róma 11:3

"Lészen pedig hogy minden lélek (psuche) amely nem halgat arra a prófétára, ki fog irtani a nép közül" Cselekedetek 3:23 

A lélek egy olyan fogalom, amit az állatokra is alkalmaznak:

" ... mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek (nephes) van ..."1Mózes 1:30

"Ha pedig egy (barom)lelket üt agyon, fizesse meg azt: lelket (nephesh) lélekért (nephesh)" 3Mózes 24:18

"És meghala a tengerben levő állatok harmadrésze, amelyekben lélek (psuche) vala..." Jelenések 8:9 

"... és minden élő lélek (psuche) meghala a tengerben" Jelenések 16:3

"És minden lélek (nephesh) a mely nyüzsög ..." Ezékiel 47:9

A lélek tehát nem lehet más mint az élet és az inteligencia formáinak a külső megnyilvánulása a teremtményekben. Nyers, párhuzamos szemléltetésben a lélek olyan mint a számítógép képe, kikapcsolható és újra bekapcsolható Isten szent szelleme által. Az ember szelleme működteti az emberi testet. Isten bármikor kikapcsolhatja ezt a szellemet. A kikapcsolás a halál, az újra bekapcsolás a feltámadás (Ezékiel 37).
Persze azt is lehet mondani, hogy az embernek van lelke, de azt is hogy van szelleme, mégsem egy és ugyanaz a dolog, hiszen képletesen szólva, a lélek olyan mint a számítógép képe, a szellem pedig olyan mint a program a mely működteti a számítógép képét.

A románoknál van egy közmondás: "Exceptia confirma regula." azaz: "A kivétel megerősíti az általánost."

Tehát, ha a Biblia azt mondja, hogy a lélek halandó, beleértve az igazak lelkét is egy korlátozott időre a feltámadásig, akkor ennek a kijelentésnek látszólagos ellentmondó verseket nem szószerint kell érteni, hanem tágabb, képletes értelemben (Ésaiás 14).

A lélek halhatatlanságát vallók fel szokták hozni ezt az érvet: "Az Isten halhatatlan. Az ember Isten képe és hasonlatossága, tehát az embernek is halhatatlannak kell lennie." 

Nos, ha ez igy van, akkor az ember is mindenható, mivel Isten képe és hasonlatossága. Viszont mégsem az. Tehát ennyire párhuzamos érveléssel nem lehet messzire menni, hiszen az ember, csupán"hasonlatossága" az Istennek, nem pedig a tőkéletes szószerinti másolata. Ha ez lenne, maga az ember is egy halhatatlan Isten lenne, mint a Sátán is mondta a hazugságában:

1Mózes 3:4,5 "És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; 
Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói."

A korai keresztyén egyház egyik közismert és nagyra értékelt személyisége, Polikárp szmirnai püspök és vértanú, abban hitt hogy a lélek is feltámad, ha pedig feltámad, akkor a lélek is halandó, mint a test, vértanúsága elötti imájából ez jól kivehető: "a test és a lélek örök életre szóló föltámadására a szent szellem halhatatlanságában"

"Mindenható Úristen, Atyja szeretett és áldott szolgádnak, Jézus Krisztusnak, aki által mi a te ismeretedre jútottunk, Istene az angyaloknak, hatalmasságoknak, az egész teremtésnek és az összes igazak nemzetségének, akik a te színed előtt élnek! Áldalak téged, amiért méltónak találtál erre a napra és erre az órára, hogy a vértanúk seregében részem legyen Krisztusod kelyhében a test és a lélek örök életre szóló föltámadására a szent szellem halhatatlanságában. Fogadj el ma engem köztük mint igaz és megfeleő áldozatot, amint te, hűséges és igaz Isten előkészítetted, megjövendölted és most teljesíted. Ezért dícsőitlek, és én mindenért áldalak, én magasztallak örök mennyei főpapod, Jézus Krisztus, a te szeretett Fiad által. Általa és vele a szent szellemben tiéd a dicsőség világossága most és az eljövendő időkben. Ámen." 
Cézáreai Euszebiosz egyháztörténész “Historia Ecclesia” szerint

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése