Népszerű bejegyzések

2013. október 24., csütörtök

Bekövetkezik az ateizmus aranykora?

Valaki ezt írta: "Szerencsére először az emberiség történetében a nem hívők aránya beérte a hívők arányát és a tudás terjeszkedésével fordítottan arányosan szorulnak vissza a vallások."

Nos, úgy látszik ateista lesz a világ...
Pár napja még a keresztyének és muzulmánok után voltak. Most egyből beérték őket? Ez szerintem felfújt adat. De nyilvánvaló, hogy a képmutató keresztyének feladják hitüket, amikor az ateista politikusok erőszakkal, az új ateista törvényre hivatkozva (a jövőben), megszüntetnek mindenfajta támogatást és bezárják az egyházak jogi státuszát. Hány mai pap prédikálna akkor kitéve magát életdöntő veszélynek? Az Úr Jézus feltett egy kérdést: "Talál-e majd hitet a földön amikor visszatér?" Tehát visszatérése nem függ ettől az aránytól. Az ateista öröm sírássá fordul (Mt 24:30)!

Ha igaz is lenne ez az adat, inkább megerősítené a hitet, mintsem meggyengítené, hiszen Dániel próféta és Pál apostol régtől fogva bejelentették az ateizmus jövőbeli aranykorát:

Dániel 719
Akkor bizonyosat kívánék tudni a negyedik állat felől, amely különbözék mindamazoktól, és rendkivül rettenetes vala; vasfogai és érckörmei valának, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta.
20
A tíz szarv felől is, amelyek a fején valának, és afelől, amely utóbb növekedék és három esék ki előle; és ennek a szarvnak szemei valának és nagyokat szóló szája; termete is nagyobb a társaiénál.
21
Látám, hogy ez a szarv hadakozék a szentek ellen, és legyőzé őket.
22
Mígnem eljöve az öreg korú, és az ítélet adaték a magasságos egek szenteinek; és az idő eljöve, és elvevék az országot a szentek.
23
Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.
24
A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánok, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni.
25
És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.
26De ítélők ülnek és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elvesszen.

2Tesz 2:1

Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
2
Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
3
Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás (Istentől), és megjelenik a bűn embere (az Antikrisztus, egy vezető világpolitikus), a veszedelemnek fia,
4
Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
5
Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még ti nálatok valék?
6
És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni.
7
Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
8
És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
9
Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
10
És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
11
És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
12
Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése