Népszerű bejegyzések

2015. szeptember 11., péntek

"És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel" Kolosse 3:17Kolossé 3:17 "És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa."

Máté 28:19 "Menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket az én nevemben"

  ‘Three Witnesses’. - F.C. Conybeare in the Hibbert Journal

Conybeare szerint:
"Eusebius idézi ezt a szöveget (Mát. 28:19) újra és újra, 300 és 336
között írt művekben, azaz a hosszú kommentárokban a Zsoltárok, Ésaiás, a Demonstratio Evangelica, a Theophany ... az ő híres egyház történelmében, és Konstantin császár méltatásában. Én, miután egy mérsékelt keresést tettem Eusebius ezen műveiben, találtam tizennyolc Máté 28:19 idézetet, és mindig a következő formában: "Menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket az én nevemben, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek."


According to Conybeare:
"Eusebius cites this text (Matt28:19) again and again in works written between 300 and 336, namely in his long commentaries on the Psalms, on Isaiah, his Demonstratio Evangelica, his Theophany ...in his famous history of the Church, and in his panegyric of the emperor Constantine. I have, after a moderate search in these works of Eusebius, found eighteen citations of Matthew 28:19, and always in the following form‘Go ye and make disciples of all the nations in My name, teaching them to observe all things, whatsoever I commanded you.’"

Conform lui Conybeare: 
"Eusebiu citează acest text (Mat. 28:19) iar și iar în lucrări scrise între 300 și 336, și anume în comentariile sale lungi pe Psalmi, pe Isaia, lui Demonstratio Evangelica, Botezului lui ... în celebra sa Istorie a Bisericii , și în panegiric lui de împăratul Constantin. Eu, după o căutare moderată în aceste opere de Eusebiu, am găsit optsprezece citate Matei 28:19, și întotdeauna în următoarea formă: "Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, în Numele Meu, învățați-i să păzească tot, orice v-am poruncit. "


FRED. C. CONYBEARE

OXFORD
THE HIBBERT JOURNAL 
Vol. I. No. 1 OCTOBER 1902, PAGES 102-108
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése