Népszerű bejegyzések

2020. május 15., péntek

A pápa is tévedhet: Pope Benedict XVI's Theological Three Card Monte - NehemiasWall.comMennyire ismered a Bibliát?
 
XVI Benedict pápa teológiai három kártyája

A "Three Card Monte" játékban az osztó nagyon gyorsan három kártya körül mozog, hogy megzavarja a játékosokat. A kártyák kívül azonosak, de csak az egyik alatt áll a keresett királynő. XVI. Benedikt pápa a 2008-as pápai irányelvében elismeri, hogy a katolikus teológia számára előnyös elkerülni a Tetragrammaton alkalmazását. Az "Úr" félreérthető kifejezés lehetővé teszi egy szövegmagyarázat bűvészmutatvány révén az Ószövetség azon verseinek újraértelmezését, hogy "Yehováról" (vagy "Yahvéról") Jézusra utalják.

Egy jól ismert angol közmondás szerint "Egy kevés ismeret veszélyes dolog." 

Hóseás próféta figyelmeztette a héber papokat, hogy a nép tudatlansága szorosan összefügg a nép papi elöljáróinak az ismertével. 

Hóseás 4.6
Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.
Az Úr Jézus szerint a vallásos tévelygés oka a Szent Írások nem ismerete.

Máté 22:29 Jézus így válaszolt nekik: "Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát." 

Ezek szerint nélkülözhetetlen az Írások ismerete, a tudákos félreértések elkerülése végett. Ma hogyan van?

Ha az Úr Jézus ma feltenné neked ezt a kérdést "Mennyire ismered a Bibliát?", hogyan válaszolnál? 

Egy héber nyelvű tudós figyelmezteti a volt római katolikus pápát, hogy nem ismeri kellő képpen a Szent Írásokat.

2020. május 1., péntek

Sohasem ártok

Az orvosok is tévedhetnek... Egyedül Isten tőkéletes. Ne add az embereknek a feltétlen bizalmad, csakis Istennek. 
Jeremiás próféta könyve 17:5 eképpen figyelmeztet: Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve!


Az alábbi filmben egy bátor anya csodás harca van bemutatva, a fiacskája gyógyulásáért.Milyen jó, hogy nem adta fel a józan eszét! Ez egy nagyon jó példa számunkra, mivel nagyon sokan meghaltak, akik feltétel nélkül csakis az orvosok kezére támaszkodtak.

2020. január 12., vasárnap

Atyám, két kezedben, bátran sírhatok


Atyám, két kezedben

1. Atyám, két kezedben, csak ott lakhatom,
Biztonságot csak Tőled kapok.
Újjá így teremtesz, sebem ápolod,
Boldogság, hogy itt van otthonom.

Refr.:
//: Tarts meg két kezedben, őrizz meg Uram,
Oltalmadban rejtsd el sorsomat! ://

2. Atyám, két kezedben, teljes az öröm,
Ajándékodban gyönyörködöm!
Tékozlóként éltem, tárva most karod,
Hűtlenségem nem hánytorgatod! Refr.: //: Tarts meg...

3. Atyám, két kezedben, bátran sírhatok,
Fájdalmaim hordozod, tudom.
Ott fenn a kereszten Fiad a szivét,
Bűneimért adta a lelkét! Refr.: //: Tarts meg...

2019. december 29., vasárnap

János 1:14 - Jelenések 19:13: Kicsoda volt a Logos?

 Egyesek szerint az Úr Jézus vérizzadó csatája - a Gecsemáné kertől, nem egy valós történet. Ez a régi idők gnosztikus világából fennmaradó kétség. 
Kik voltak a gnosztikusok? Álkeresztyének, akik csak fenntartásokkal fogadták el az újszövetségi beszámolókat, ezért amikor az Újszövetséget másolták, kihagyták ezt a részt. Ők nem hitték, hogy az Isten Fia, azaz a Logos, emberré vált volna, ezért a szenvedés sem érinthette.
 Ajánlom a kedves olvasóknak, habár beismerem nem olvastam az alábbi szövegkritikai munkákat, pár idézettől eltekintve, gondolva, hogy talán érdekelni fognak, és reménykedve, hogy talán valaki be is számol róluk, nekünk laikusoknak:
Dr. F. H. A. Scrivener, Bevezetés az Újszövetség Szövegkritikájához
  A szövegkritikus ebben azt írja, hogy: “A második században túl sok esetben látunk olyan próbálkozást, hogy megváltoztassák a Szentírás szövegét, néhányan csak meggondolatlanul, mások bizonyítottan becstelenül”. Scrivener kimondja, hogy “ez nem kevésbé igaz valóság, habár, mint paradox hangzik, hogy a legrosszabb hibák, amelyeknek az Újszövetséget valaha alávetették, eredetileg 100 éven belül történtek, azután hogy megalkották (az Új Szövetséget)” és hogy Irenaeus és az afrikai atyák, és az egész Nyugat-, valamint egy része a szír egyháznak alsóbbrendű kéziratokat használtak. (FHA Scrivener, Bevezetés az Újszövetség Szövegkritikájához.
Dr. Frederick Henry Ambrose Scrivener, született 1813-ban, Londonban. A Cambridge Egyetemen végzett. A Cambridge Paragraph Bible (1873) kiadója.
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Henry_Ambrose_Scrivener
J.W. Burgon, A felülvizsgált felülvizsgálata
John William Burgon anglikán esperes (korai keresztyén szerzők idézetei után kutatott) idézi Gaiust (AD175-200), aki beszél korrupt szövegekről a korai papiruszokban: “Az isteni Szentírást ezen eretnekek merészen meghamisították. Rávetették erőszakos kezeiket, azon ürüggyel, hogy kijavítsák.”
(JW Burgon, A felülvizsgált felülvizsgálata, 323 o.).
http://en.wikipedia.org/wiki/John_William_Burgon
Ernest Cadman Colwell, Melyik a legjobb Új Szövetségi szöveg?, 119 o.: “Az első két század tanúja egy nagyszámú (eltérő szöveg)változatnak, melyeket a tudósok ma ismernek. Az Új Szövetség kézirataiban a legtöbb (eltérő szöveg)változatokat én azt hiszem, tudatosan csinálták.”

  A Lukács 22:43-44 teljesen beillik a Zsidókhoz 5:7-ben adott képbe, a kihagyása pedig nem, tehát itt még egy plusz pont. Miért hagyott volna ki az alapos Lukács egy ennyire köztudott dolgot?
“Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért,”
  Itt az is bejöhet a képbe, hogy a korai keresztyénekkel vivott hitvitákban a pogányok elöhozakodtak Szokratész és Jézus halálának összevetésével és hogy ne adjanak teret ennek, bizonyos keresztyén irnokok kivágták a legmegdöbbentő részét a Gecsemáné kertben történteknek.

Nicolae Steinhardt, A boldogság naplója, Szókratész és Jézus Krisztus


  "Logikus lenne, ha Szókratész halála a zűrzavar, a vér, az árulás és a rontások pecsétje lenne; de nem, nem is lehetett nyugodtabb és méltóságteljesebb. Krisztus éppen ellenkezőleg, viseli a tragédia, az undor és a rémület egész pecsétjét. Szókratész halála nyugodt, körülvéve hű és figyelmes követőitől, amint szivták szavait, miközben – rendíthetetlenül és világosan – kortyolgatva a fájdalommentes mérget amit a börtönőr kínált sok közönbösségel.
  Elhagyva és elárulva az övéitől, Krisztus a kereszten rángatozik, a szomjúságtól kínozva és betakarva a gúnyolódástól. Szókratész, mint egy magas rangú hal meg, Krisztus, mint egy nyomorult, két bandita között, egy parlagon. Szókratész megköszönte az isteneknek, hogy kimenekül a viszontagságos anyagi világból, Krisztus kiált: „Miért hagytál el engem?”
  A különbség teljes a két halál között, és az isteni tűnik a rosszabbnak, zavarónak. Az igazság az, hogy emberesebb; ellenben a Szókratészé, minden nagyságában, úgy tűnik – ezzel szemben – irodalmi, elméleti, kitéve a szimpadiasságnak, és különösen nem reális. Szókratész – jóhiszeműen és a sikeresen nagyrészt – emelkedett, hogy egy emberi állapotból isten legyen, Krisztus leszáll akadálytalanul a szennyességektől a legalacsonyabb rétegek emberi állapotához.
– Dosztojevszkij 1882-ig még tervezte hogy megírja a Karamazov testvérek epilogusát, és majd ezután Krisztus életét.
Ámbár, Isten nem akarta hogy létezzen az ötödik evangélium."
1966. március
Részlet Nicolae Steinhardt Journal of Happiness, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1991

a
És a Szó (Logos) hússá (σἀρξ - sarx) lett,
b
és közöttünk ütötte fel sátrát,
c
és mi szemléltük dicsőségét,
d
mint az Atya egyetlen nemzettjének dicsőségét,
e
telve kegyelemmel és igazsággal.


Az emberré lett Logos megvetés között hunyt el, de dicsőséggel megkoronázva jön vissza: Jelenések 19:13 És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik (Logos Tou Theou).

A ”Hiszekegy”, más nevén Az Apostoli Hitvallás

A ”Hiszekegy”, más nevén Az Apostoli Hitvallás
Az úgynevezett APOSTOLI HITVALLÁS görög nyelven, 135 körül készült Rómában, az apostolok hitelveinek összefoglalásaként, mintegy válaszként a virulens pszeudo-keresztény gnosztikus szekták tanai ellen. Az apostoli hitvallás a legkorábbi ismert keresztény hitvallás. Nincs szó egy szentháromságról mint egyistenről, a pokolba szállásról vagy a katolikus elnevezésről. Miért? Mivel akkor még nem hittek ilyensmiben.

Latin szövege
Credo in Deum, Patrem omnipoténtem,
creatórem cæli et terræ.
Et in Iesum Christum,
Fílium eius únicum,
Dóminum nostrum,
qui concéptus est de Spíritu Sancto,
natus ex María Vírgine,
passus sub Póntio Piláto,
crucifíxus, mórtuus et sepúltus,
(descéndit ad ínferos, - az ötödik századtól)
tértia die resurréxit a mórtuis,
ascéndit ad cælos,
sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis,
inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos.
Credo in Spíritum Sanctum,
sanctam Ecclésiam (cathólicam - későbbi századból),
sanctórum communiónem,
remissiónem peccatórum,
carnis resurrectiónem,
[et] vitam ætérnam. Amen.

2019. szeptember 10., kedd

Van élet a halál után?

Megpóbálom, a lehető legtömörebben elmondani a véleményem.
Dr. Perendy László patrológus szerint "A közismert Symbolum Apostolicum (Apostoli Hitvallás) jelenlegi formájában nem régebbi a 6. századnál." (Patrológia). Ősi formájában rövidebb és a második század harmincas éveire vezethető vissza.
A patrológus megemliti, hogy a lenti formájában egy jóval korábbi szöveg olvasható.
"A római keresztelési rítusban szereplő hitvallást Hippolütosz őrizte meg a számunkra a Traditio Apostolica-ban, amely a 200 körüli állapotot tükrözi (a Római egyházban):
Credo in Deum patrem omnipotentem
Et in Christum Jesum, filium Dei
Qui natus de Spiritu Sancto ex Maria Virgine
Et crucifixus sub Pontio Pilato et mortuus est et sepultus
Et resurrexit die tertia vivus a mortuis,
Et ascendit in caelis,
Et sedit ad dexteram patris
Venturus judicare vivos et mortuos
Et in Spiritum Sanctum et sanctam ecclesiam,
et carnis resurrectionem."
Magyar visszaadásban
Hiszek Istenben, mindenható Atyában
És Krisztus Jézusban, Isten fiában
Aki született Szent Szellemből, Szűz Máriától
A keresztre feszítetett Poncius Pilátus alatt és meghalt és eltemették
És harmadik napon feltámadt a halottak közül,
És fölment a mennybe,
És leült az Atya jobbjánál
Jön ítélni élőket és holtakat
És a Szent Szellemben és a szent egyházban,
És a hús feltámadásában.
---
Mint látható, nincsen benne a mai "alászállt a pokolba". Mert nem volt ilyensmi az akkori Római egyház bibliai kézirataiban. Ez egy későbbi, negyedik századi hozzáadás, amit a konkoly vitt be az egyházba.
Gheorghi Vasilievici Florovski († 1979) ortodox tudós kijelenti: "Az emberről szóló keresztény doktrína korai történetének feltűnő aspektusa az, hogy a második század VEZETŐ IRÓI, úgy tűnik, hogy határozottan tagadták a lélek halhatatlanságát. És ez nem tűnik önmagában néhány író kivételes vagy extravagáns véleménynek, inkább az adott időszak közös tanítása, és ezt a hitet egy későbbi időszakban sem hagyták teljesen el." - amig Origenész (II-III század) - az utolsó nagynak számitható gnosztikus teológus - be nem avatkozott és a korai zsinatokban a konkoly pártjára nem állt.
Az Origenészi előtti időben, a lélek halandónak számitott és úgy vélték, hogy a testel eggyütt fog feltámadni:
"Magasztallak téged, hogy méltónak számítottál engem erre a napra és erre az órára, hogy részt vehessenek a mártírok számában, Krisztus pohárjában, a lélek és a test feltámadásában az örök életre a Szent Szellem romolhatatlanságán keresztül." Szmirnai Polikárp püspök I-II század
"Isten halhatatlanná támasztja a te tested, a lelkeddel együtt; és azután - mivel halhatatlan leszel - meglátod a Halhatatlant, ha mostantól hinni fogsz benne." Antiokiai Teofilusz püspök II század
Nem meglepő ez, mivel az akkori idők bibliai kéziratai még nem voltak annyira megerőszakolva a mainstream keresztyén körökben, mint a mai időnkben, ime például, hogyan olvasták a második században a Máté 10:28 szövegét:
"És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, és azután semmit sem tehetnek; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában." Jusztin Mártir II századi visszaadása.
A szentírások miatt - mivel ezek a korai keresztény vezetők  kezében változatlanok voltak - egyesek kezdték megtámadni a Szentírások szövegének harmoniáját, és megváltoztatták a szöveget, ahol ez egyértelműen ellentétes volt a fogalmaikkal.
Amit ma sokan nem vesznek észre az, hogy ebben a korai időszakban (I – IV. század, sőt) ezek többnyire minden dokumentumot átszerkesztettek és felülvizsgáltak, hogy megerősítsék a gnosztikus irányzatú doktrínáikat. A híres egyháztörténész, Euszebiusz idézi Dionysziusz egyházatyát, Alexandria harmadik századi püspökét (Hist. Eccl., Bk. 4. 23), aki arról számol be, hogy saját leveleit a gnosztikus fél mehamisította: "Keresztény testvérek meghívtak, hogy levelet írjak nekik.... de az ördög apostoljai tele voltak konkollyal, elvettek néhányat és hozzáadtak mást. Számukra a jaj van fenntartva ". John William Burgon idézve Gaiust: "Ezért merészen rávetették a kezüket az isteni szentírásokra, azt állítva, hogy kijavították őket. Mivel ebben a kérdésben nem hamisan beszélek róluk, bárki is akarja, megtudhatja. Mert ha valaki összegyűjti a megfelelő példányaikat, és összehasonlítja őket egymással, azt fogja találni, hogy például Asclepiadesé nem ért egyet a Theodotuséval. És ezek közül sok beszerezhető, mert tanítványaik figyelmesen megírták mindegyiküknek a korrekcióját, ahogy ők hívják, azaz a korrupciókat. A Hermophilusé ismételten nem ért egyet ezekkel, és az Apollonidé nem állnak összhangban egymással. Mert ha összehasonlíthatod azokat, amelyeket korábban készítettek, azokkal, amelyeket később megrontottak... "
Itt van a követett modell: a gnosztikus pártok oly sok példányt csináltattak, amíg el nem fedték a másolatok sokaságával, a szentírások valódi példányait, a hamis példányok a nem bevatott közönség számára jobban hozzáférhetők voltak, mint a hiteles példányok. És igy felborult az apostoli idők igazi mondanivalója.
A tudósok a kéziratok összehasonlítása által azt mutatják, hogy valóban, hibákat a hanyagság miatt is követtek el, de három szándékos trükk is történt.
Trükkök a szövegben:
1 eredeti szavak szándékos kihagyása
2 nem eredeti szavak szándékos hozzáadása
3. az eredeti szavak szándékos átirása, a mondat szó-sorrendjének szándékos megváltoztatása
Dr. FHA Scrivener szövegkritikus így ír: "A második században túl sok kísérletet látunk a Szentírás szövegének megváltoztatására, néhányuk csak gondatlanságból, mások becstelennek bizonyultak." Scrivener kijelenti, hogy "ez nem kevésbé igaz, bár paradox módon hangzik az a tény, hogy az Újszövetség legrosszabb hibáit eredetileg az (Újszövetség) megirását követő 100 éven belül tették, és hogy Irenaeus és az afrikai atyák, valamint az egész nyugat és részben a szíriai egyház "alacsonyabbrendű kéziratokat használt". (FHA Scrivener, Bevezetés az újszövetségi szövegkritikába).
Ernest Cadman Colwell, Melyik a legjobb újszövetségi szöveg ?, o. 119: "Az első két évszázad számos (különféle szöveg) variációt tanúsított, amelyek ma a tudósok számára ismertek. Az Újszövetség kéziratának legtöbb (különböző szöveges) változatát, azt hiszem, tudatosan tették."
Origenész, harmadik századi tanúvallomása: "A mai napban kiderült, hogy a kéziratok között nagyszintű változatosság létezik, akár az írástudók gondatlansága, akár az író emberek felháborító merészete miatt ...
" 
Ez az út annak volt a következménye, hogy a második században a gnosztikus szinezetű keresztény rivális csoportok (szekták) megsokasodtak, és mindegyik saját kánont és saját kedvenc szöveget készített (Raoul Vaneigem, A kereszténységnek való ellenállás. Az eretnekségek a 18. század elején).
Erről számoltam be a könyvemben is melynek cime:
Van élet a halál után? Vagy a lélek halandó és
a feltámadás az egyetlen remény azok számára, akik meghalnak?
Könyvinformáció:
A könyv tartalma egy teologiai trilógia, azaz egy három részből álló tanulmány, annak az igazságnak a védelmében, hogy a halottak számára az egyetlen remény a feltámadás (mind a test, mind a lélek), és nem a lélek halhatatlansága – mely a pogány hitvilágból szövődött be a keresztyénségbe.
A lelki halandóság témáját a trilógia első részében, a
"Meghalunk, vagy nem halunk meg?" című részben tártam előtérbe. "Halandók vagyunk még a lelkünkel is? Mit mond Isten és Sátán a legősibb vitában?"
"Hol vannak most a gazdagok és szegények, akik meghaltak? Bibliai ítélet!
" A trilógia második része, és ez egy olyan szöveget fed fel, amelyet később csatoltak a Lukács evangéliumához.
"Hogyan vitte orránál fogva Saul királyt az En-Dorbeli hasbeszélő?" a trilógia harmadik része, a lélek halhatatlanságáról szóló tanítás sok, káros és veszélyes gyümölcse közül az egyiket veszi nagyitó alá és leleplezve mutatja be.
A könyvet kérésre el lehet küldeni, ingyenes elektronikus formátumban, de nyomtatott formában ez még nem létezik. Csodát várok.
A lehető legjobbakat kivanok mindenkinek!

2017. április 6., csütörtök

"Fújd a kürtöt!"

Az Utolsó Próbára Várva


 Szervusztok!

Jehova Isten, a drága égi Apánk, szeret bennünket (Jn 3:16), és meg akar menteni (2Pt 3:9).

Isten figyelmeztet az előttünk álló eseményekre is!


Az előttünk álló események:

     A mikrochip

 Jelenések 13: 16-18 Ugyancsak kényszerítette az embereket, a nagyokat és a kicsi, a gazdagokat és a szegényeket, a szabadokat és a rabokat, hogy jelet kapjanak a jobb kezükön vagy a homlokukon, hogy ne vásárolhassanak vagy eladhassanak, ...

Angol
https://www.youtube.com/watch?v=8kezwbUnsao
Magyar 
https://www.youtube.com/watch?v=xjXNSdYNC94

     A tűz hegye az égből

 Jelenések 8: 8-11 A második angyal is trombitált, és valami olyasmi, mint egy hatalmas hegy, amely mind lángolt, a tengerbe zuhant. A tenger egyharmada vérré alakult, a tengeren élő élőlények egyharmada meghalt, és a hajók egyharmada is megsemmisült. A harmadik angyal is trombitált, és egy nagyszerű csillag, olyan, mint egy fáklya, a folyók egyharmadára és a vízek forrásaira esett le az égből - a csillag neve a "üröm". A vizek egyharmada keserűvé vált, és sokan haltak meg a keserű vizekből. https://en.wikipedia.org/wiki/99942_Apophis


"Térjetek meg" Márk 1:15.

,,Betelt az idő és elközelgetett az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban"

A Biblia szóhasználata szerint, mi a "megtérés"?
A Biblia szóhasználata szerint, a "megtérés" egy komoly, belső felismerés: az Istentől való elidegenedésnek, távollétnek a felismerése, a bűnös emberi mivolt (természet) rabságának elismerése (Róma 7), az addig élt bűnös életmodon való bánkodás, az addig élt bűnös életmódtól való teljes elszakadás igérete és ennek a szóbeli megvallása Isten és emberek előtt. A hozzá való visszatérés élményének megtapasztalata elmebeli, szívbeli és cselekedetbeli megújúlást okoz, radikális fordulatot eredményez, amely teljesen látható a mindennapi életében: a régi jellem teljes levetése, az Isten egyszülött Fiát utánzó új jellemmel való felöltözés, melynek fő jellegzetességei a szeretet, a könyörület és a szent, békességre való törekvés és megelégedett életvitel nap mint nap való szoros gyakorlása - Efézus 4:17-32. És természetes: első számú feladat, a megtérés részeként az Úr Jézus elfogadása mint Istentől rendelt személyes Megmentő, és az ő "bűnengesztelő, áldozati bárány" szerepének és váltságáldozatának az elfogadása (Róma 3:9-27).

Tehát, ne feledd: Az Isten szeretet és ezért a szeretet soha el nem fogy. Ha annyira nagyon és igazán fogunk szeretni, mint Isten, mi sem fogunk elveszni. Az Utolsó Próbára Várva - Hatalmas hitpróba várja az összes keresztyént! Én kiállom? Te kiállod?